ศัพท์ประกันภัย - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

ศัพท์ประกันภัย

ตัวแทน > แหล่งเรียนรู้
การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance)
ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก (Third Party Bodily Injury: TPBI)
ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (Third Party Property Damage: TPPD)
ความคุ้มครองความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์ (Own Damage: OD)
ความคุ้มครองความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์ (Fire and Theft: F&T)
ความคุ้มครองเพิ่มเติม แบ่งออกเป็น 3 ความคุ้มครองหลักๆ ดังนี้
- การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident)
- การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (Medical Expense)
- การประกันตัวผู้ขับขี่ (Bail Bond)

ทุพพลภาพ
ทุพพลภาพ หมายถึง หย่อนกำลังความสามารถที่จะประกอบการงานตามปรกติได้ อวัยวะอาจจะยังอยู่แต่สูญเสียความสามารถในการใช้งาน ในทางประกันภัยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มด้วยกัน คือ
1. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดได้เลยอย่างสิ้นเชิงตลอดไป ไม่ว่าจะเป็นอาชีพประจำหรืออาชีพอื่น เช่น อุบัติเหตุทำให้เป็นอัมพาตตั้งแต่คอลงมา โดยจะต้องเกิดอาการขึ้นภายใน180 วันนับจากเกิดอุบัติเหตุ และเป็นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน
2. ทุพพลภาพถาวร ไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานในอาชีพประจำตามปกติได้ตลอดไป แต่ยังสามารถทำงานอื่นได้ เช่น นักฟุตบอลประสบอุบัติเหตุทำให้ขาสองข้างไม่เท่ากันมีปัญหาในการเดินจึงไม่สามารถเป็นนักกีฬาเหมือนเดิมอีกต่อไป แต่ยังสามารถทำอาชีพอื่นได้
3. ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง ไม่สามารถปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทุกอย่างในอาชีพประจำช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น พนักงานขับรถเกิดอุบัติเหตุขาหักต้องเข้าเฝือก ไม่สามารถขับรถได้ แต่หลังจากถอดเฝือกก็จะสามารถกลับมาทำงานของตนเองได้เป็นปกติ
4. ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน ทำให้ผู้เอาประกันภัยมีอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานบางส่วนในการทำงานประจำ หรือเป็นผลต่อเนื่องจากการทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง แต่ยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ครบทุกส่วน


Webmaster : กิติศักดิ์ จันทรา Tel 087 536 7975 ; Line ID - jomjojomjai
Logout
Back to content