ใบอนุญาต - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

ใบอนุญาต

ตัวแทน > ใบอนุญาต
ตรวจสอบใบอนุญาต
ดูผลสอบ

ใบประกาศผ่านการอบรม
ดาวน์โหลดใบประกาศผ่านการอบรม คลิกที่นี่
การสอบใบอนุญาต
📄 การสอบครั้งแรก ตัวแทนต้องแจ้งบริษัทฯ (ล่วงหน้า 1 สัปดาห์) เพื่อให้บริษัทฯ ลงทะเบียนเข้าไปในระบบ คปภ. ก่อนไม่สามารถสมัครสอบครั้งแรกได้ด้วยตนเอง และ สอบครั้งแรกได้เฉพาะรอบเช้าเท่านั้น  หากสอบรอบเช้าไม่ผ่าน สามารถสมัครสอบรอบบ่าย ที่หน้างานได้

📄 รายละเอียดข้อมูลที่ต้องดำเนินการและแจ้งทางเมล์ให้ แผนกบริหารงานตัวแทน รับทราบ
 • วันที่ต้องการสมัครสอบ
 • รหัส(โค้ด) และ ชื่อ-สกุลตัวแทน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้สมัครสอบ
 • หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบ ท่านละ 300 บาท (ใบรายการโอนเงิน)
 • โอนเข้าบัญชีธนาคาร บริษัท แทน คอนซัลแทนท์ จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสุรวงศ์ 2 (ออมทรัพย์) บัญชีเลขที่  064-240363-0

📄 หลักเกณฑ์ของ คปภ.  คลิกที่นี่ตัวอย่างข้อสอบ
เอกสารติวสอบ
แนวข้อสอบ

สถานที่และวันสอบสมาคมประกันวินาศภัย
📝 ส่วนกลาง
สถานที่จัดสอบ  สมาคมประกันวินาศภัย
เปิดสอบทุกวันจันทร์ และ วันอังคาร รอบละ 80 ที่นั่ง (ยกเว้นวันหยุดราชการ) คลิกที่นี่
รอบเช้า เวลา 10.00 – 12.00 น.
รอบบ่าย เวลา 13.30 – 15.30 น. (Walk-in สมัครได้ที่สมาคมฯในวันเปิดสอบไม่เกิน 60 คน)

📝 ส่วนภูมิภาค
วันที่รับสมัครสอบ วันที่ 1-15 ของทุกเดือน
กำหนดวันสอบประจำปี 2564 คลิกที่นี่
มาตรการป้องการ COVID-19
เวลาสอบ  10.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.00 น. โดยจำกัดจำนวนผู้สมัครสอบ    

📝 สถานที่จัดสอบ
ภาคเหนือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ (เชียงใหม่) จำนวน 40 ที่นั่ง  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการพิษณุโลก (พิษณุโลก) จำนวน 40 ที่นั่ง  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (นครราชสีมา) จำนวน 40 ที่นั่ง  
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร (ขอนแก่น) จำนวน 50 ที่นั่ง  
ภาคตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา (ชลบุรี) จำนวน 20 ที่นั่ง  
ภาคใต้
มหาวิทยาลัยตาปี (สุราษฎร์ธานี) จำนวน 45 ที่นั่ง  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (สงขลา)  จำนวน 40 ที่นั่ง  
คู่มือประกอบการอบรมตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย (คลิกที่นี่)
สถานที่การอบรม

การอบรมต่อ 4
กรณีตัวแทนทั่วไป  อบรม 30 ชม.
1. วิชาบังคับหมวดกฎหมายและจริยธรรม อย่างน้อย 2 วิชา ๆ ละ 3 ชม.=  6 ชม.
(วิชาที่มีเครื่องหมาย ** ในแผนอบรมฯ)
2. วิชาบังคับทั่วไป อย่างน้อย 3 วิชา ๆ ละ 3 ชม.= 9 ชม.
3. วิชาในข้อ 1. หรือข้อ 2. อีก 15 ชม.
รวมอบรม 30 ชม. ระยะเวลา 5 วัน x วันละ 535 บาท = 2,675 บาท

กรณีตัวแทนใช้สิทธิ์ปริญญาโท  สามารถลดหย่อนการอบรมได้ 15 ชม. จากทั้งหมด 30 ชม.
1. วิชาบังคับหมวดกฎหมายและจริยธรรม อย่างน้อย 2 วิชา ๆ ละ 3 ชม.= 6 ชม.
2. วิชาบังคับทั่วไป อย่างน้อย 3 วิชา ๆ ละ 3 ชม. = 9 ชม.
รวมอบรม 15 ชม. ระยะเวลา 3 วัน x วันละ 535 บาท = 1,605 บาท
ตัวแทนโปรดส่งเอกสารรับรองการจบการศึกษาระดับปริญญาโท ให้ฝ่ายฝึกอบรมตัวแทน เพื่อแจ้งไปยังคปภ. ก่อนท่านไปต่อใบอนุญาต
สำหรับการสัมมนา
1. ประกันภัยรถยนต์ และ
2. เจาะลึกกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย
(เป็นวิชาในหมวดกฎหมายและจริยธรรม ** ) จะรับรองการสัมมนาได้วิชาละ 6 ชม.วัน
หมายเหตุ การสัมมนาสามารถรับรองได้สูงสุดไม่เกิน 15 ชั่วโมง
หลักฐานขอรับใบอนุญาตตัวแทน
เอกสารที่ต้องใช้
 1. กรอก ตว.1
 2. สำเนาบัตรประชาชน   (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน    (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป  (ไม่เกิน 6 เดือน)
 5. เงินค่าธรรมเนียม 300 บาท
 6. หากต้องการโอนเข้าธนาคาร โอนไปยังบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 064-240363-0 ชื่อบัญชี บริษัท แทน คอนซัลแทนท์ จำกัด  สาขาสุรวงศ์ 2
 7. ซองจดหมาย  (พร้อมจ่าหน้าซองถึงตนเอง)
*ตัวแทนไม่สามารถดำเนินการเองได้ ต้องให้ทางแผนกฯ ดำเนินการให้เท่านั้น

หลักฐานขอต่อใบอนุญาตตัวแทน
***ต่อใบอนุญาตได้ล่วงหน้า 60 วัน***
เอกสารที่ต้องใช้
 1. กรอก ตว.7
 2. ตว.5  บริษัทฯ เป็นผู้ออกให้
 3. สำเนาบัตรประชาชน   (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป  (ไม่เกิน 6 เดือน)
 5. เงินค่าธรรมเนียม 200 บาท  การต่อใบอนุญาตครั้งที่ 1 หรือ ครั้งที่ 2
 6. เงินค่าธรรมเนียม 800 บาท  การต่อใบอนุญาตครั้งที่ 3 หรือ ครั้งที่ 4
 7. หากต้องการโอนเข้าธนาคาร โอนไปยังบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 064-240363-0 ชื่อบัญชี บริษัท แทน คอนซัลแทนท์ จำกัด  สาขาสุรวงศ์ 2
 8. บัตรอนุญาตตัวแทน บัตรตัวจริง
 9. ซองจดหมาย  (พร้อมจ่าหน้าซองถึงตนเอง)
* สามารถต่ออายุได้ก่อน 60 วัน ก่อนบัตรหมดอายุ
สามารถไปต่อใบอนุญาตได้เองที่ คปภ. ทั่วประเทศ (ต้องมี ตว.5 ของบริษัทฯ ไปยื่นด้วย)

ตัวแทน

นายหน้า
Logout
Back to content