ใบอนุญาต - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

ใบอนุญาต

ตัวแทน > ใบอนุญาต
ใบอนุญาตตัวแทน
ขั้นตอนในการสมัครเป็นตัวแทน สอบ ขอรับใบอนุญาต และขอต่อใบอนุญาต
ตรวจสอบใบอนุญาต
ดูผลสอบ
สถานที่และวันสอบสมาคมประกันวินาศภัย
📝 ส่วนกลาง
สถานที่จัดสอบ  สมาคมประกันวินาศภัย   {Google map}
เปิดสอบทุกวันจันทร์ และ วันอังคาร รอบละ 80 ที่นั่ง (ยกเว้นวันหยุดราชการ) คลิกที่นี่
 • รอบเช้า เวลา 10.00 – 12.00 น.
 • รอบบ่าย เวลา 13.30 – 15.30 น. (Walk-in สมัครได้ที่สมาคมฯในวันเปิดสอบไม่เกิน 60 คน)

📝 ส่วนภูมิภาค
วันที่รับสมัครสอบ วันที่ 1-15 ของทุกเดือน
กำหนดวันสอบประจำปี 2564 คลิกที่นี่
เวลาสอบ  10.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.00 น. โดยจำกัดจำนวนผู้สมัครสอบ    
สถานที่จัดสอบ
ภาคเหนือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ (เชียงใหม่) จำนวน 40 ที่นั่ง  {Google map}
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการพิษณุโลก (พิษณุโลก) จำนวน 40 ที่นั่ง  {Google map}
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (นครราชสีมา) จำนวน 40 ที่นั่ง  {Google map}
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร (ขอนแก่น) จำนวน 50 ที่นั่ง  {Google map}
ภาคตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา (ชลบุรี) จำนวน 20 ที่นั่ง  {Google map}
ภาคใต้
มหาวิทยาลัยตาปี (สุราษฎร์ธานี) จำนวน 45 ที่นั่ง  {Google map}
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (สงขลา)  จำนวน 40 ที่นั่ง  {Google map}

การสอบใบอนุญาต
📄 การสอบครั้งแรก ตัวแทนต้องแจ้งบริษัทฯ (ล่วงหน้า 1 สัปดาห์) เพื่อให้บริษัทฯ ลงทะเบียนเข้าไปในระบบ คปภ. ก่อนไม่สามารถสมัครสอบครั้งแรกได้ด้วยตนเอง และ สอบครั้งแรกได้เฉพาะรอบเช้าเท่านั้น  หากสอบรอบเช้าไม่ผ่าน สามารถสมัครสอบรอบบ่าย ที่หน้างานได้

📄 รายละเอียดข้อมูลที่ต้องดำเนินการและแจ้งทางเมล์ให้ แผนกบริหารงานตัวแทน รับทราบ
วันที่ต้องการสมัครสอบ
รหัส(โค้ด) และ ชื่อ-สกุลตัวแทน
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้สมัครสอบ
หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบ ท่านละ 300 บาท (ใบรายการโอนเงิน)
โอนเข้าบัญชีธนาคาร บริษัท แทน คอนซัลแทนท์ จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสุรวงศ์ 2 (ออมทรัพย์) บัญชีเลขที่  064-240363-0

📄 หลักเกณฑ์ของ คปภ.  คลิกที่นี่
สรุปวิชาสอบประกันวินาศภัย เริ่ม 1 มี.ค. 63
วิชา
นายหน้า
ตัวแทน
จำนวนข้อ
เกณฑ์ผ่าน
จำนวนข้อ
เกณฑ์ผ่าน
1072014
หลักการประกันวินาศภัย
70662024
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2010
พรบ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535
2010
รวม
12060
แบบทดสอบ
ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายของตัวแทน
หลักสูตร
การสอบ
การอบรม
ค่าธรรมเนียม
รวม
อายุบัตร
ขอรับ
3005353001,1351
ขอต่อ 1
-5352007351
ขอต่อ 2
-5352007351
ขอต่อ 3
-5358001,3355
ขอต่อ 4
-2,675*8003,4755
* อบรม 5 ครั้ง ๆ ละ 535 บาท
ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายของนายหน้า
หลักสูตร
การสอบ
การอบรม
ค่าธรรมเนียม
รวม
อายุบัตร
ขอรับ
300(รอข้อมูล)300
1
ขอต่อ 1
-8002001,0001
ขอต่อ 2
-8002001,0001
ขอต่อ 3
-
(รอข้อมูล)
800
5
ขอต่อ 4
-
(รอข้อมูล)
800
5

การอบรม
ตารางอบรมมิตรแท้ คลิกที่นี่
จำนวนชั่วโมงในการอบรม
รายการตัวแทน (ชม.)นายหน้า (ชม.)
ขอรับ612
ขอต่อ 1610
ขอต่อ 2
610
ขอต่อ 3
610
ขอต่อ 4
3050
การอบรมต่อ 4 กรณีตัวแทนทั่วไป
อบรม 30 ชม.
1. วิชาบังคับหมวดกฎหมายและจริยธรรม อย่างน้อย 2 วิชา ๆ ละ 3 ชม.=  6 ชม.
(วิชาที่มีเครื่องหมาย ** ในแผนอบรมฯ)
2. วิชาบังคับทั่วไป อย่างน้อย 3 วิชา ๆ ละ 3 ชม.= 9 ชม.
3. วิชาในข้อ 1. หรือข้อ 2. อีก 15 ชม.
รวมอบรม 30 ชม. ระยะเวลา 5 วัน x วันละ 535 บาท = 2,675 บาท

กรณีตัวแทนใช้สิทธิ์ปริญญาโท
สามารถลดหย่อนการอบรมได้ 15 ชม. จากทั้งหมด 30 ชม.
1. วิชาบังคับหมวดกฎหมายและจริยธรรม อย่างน้อย 2 วิชา ๆ ละ 3 ชม.= 6 ชม.
(วิชาที่มีเครื่องหมาย ** ในแผนอบรมฯ)
2. วิชาบังคับทั่วไป อย่างน้อย 3 วิชา ๆ ละ 3 ชม. = 9 ชม.
รวมอบรม 15 ชม. ระยะเวลา 3 วัน x วันละ 535 บาท = 1,605 บาท
ตัวแทนโปรดส่งเอกสารรับรองการจบการศึกษาระดับปริญญาโท ให้ฝ่ายฝึกอบรมตัวแทน เพื่อแจ้งไปยังคปภ. ก่อนท่านไปต่อใบอนุญาต
สำหรับการสัมมนา
1. ประกันภัยรถยนต์ และ
2. เจาะลึกกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย
(เป็นวิชาในหมวดกฎหมายและจริยธรรม ** ) จะรับรองการสัมมนาได้วิชาละ 6 ชม.วัน
หมายเหตุ การสัมมนาสามารถรับรองได้สูงสุดไม่เกิน 15 ชั่วโมง
หลักฐานขอรับใบอนุญาตตัวแทน
เอกสารที่ต้องใช้
 1. กรอก ตว.1 คลิกที่นี่
 2. สำเนาบัตรประชาชน   (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน    (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป  (ไม่เกิน 6 เดือน)
 5. เงินค่าธรรมเนียม 300 บาท
  หากต้องการโอนเข้าธนาคาร โอนไปยังบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 064-240363-0 ชื่อบัญชี บริษัท แทน คอนซัลแทนท์ จำกัด  สาขาสุรวงศ์ 2
 6. ซองจดหมาย  (พร้อมจ่าหน้าซองถึงตนเอง)
*ตัวแทนไม่สามารถดำเนินการเองได้ ต้องให้ทางแผนกฯ ดำเนินการให้เท่านั้น

หลักฐานขอต่อใบอนุญาตตัวแทน
***ต่อใบอนุญาตได้ล่วงหน้า 60 วัน***
เอกสารที่ต้องใช้
 1. กรอก ตว.7 คลิกที่นี่
 2. ตว.5  บริษัทฯ เป็นผู้ออกให้
 3. สำเนาบัตรประชาชน   (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป  (ไม่เกิน 6 เดือน)
 5. เงินค่าธรรมเนียม 200 บาท  การต่อใบอนุญาตครั้งที่ 1 หรือ ครั้งที่ 2
  เงินค่าธรรมเนียม 800 บาท  การต่อใบอนุญาตครั้งที่ 3 หรือ ครั้งที่ 4
  หากต้องการโอนเข้าธนาคาร โอนไปยังบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 064-240363-0 ชื่อบัญชี บริษัท แทน คอนซัลแทนท์ จำกัด  สาขาสุรวงศ์ 2
 6. บัตรอนุญาตตัวแทน บัตรตัวจริง
 7. ซองจดหมาย  (พร้อมจ่าหน้าซองถึงตนเอง)
* สามารถต่ออายุได้ก่อน 60 วัน ก่อนบัตรหมดอายุ
สามารถไปต่อใบอนุญาตได้เองที่ คปภ. ทั่วประเทศ (ต้องมี ตว.5 ของบริษัทฯ ไปยื่นด้วย)
หลักฐานอื่น ๆ
Back to content