ข่าวสารมิตรแท้ - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content
การแก้ไข Microsoft Teams ไม่ได้ยินเสียงโทรเข้า
การแก้ไข Microsoft Teams ไม่ได้ยินเสียงโทรเข้า
Published by - 21/7/2021
การปฏิบัติงานช่วง COVID
การปฏิบัติงานช่วง COVID ระหว่างวันที่ 21/07/64 – 3/08/64 (14 วัน)
Published by - 21/7/2021
พนักงานขอเข้าถ่ายรูปสำนักงาน GA
Published by - 5/7/2021
ระบบแจ้งเตือนต่ออายุใบอนุญาต
ระบบแจ้งเตือนต่ออายุใบอนุญาตแจ้งไป 3 ช่องทาง
Published by - 17/6/2021
ขั้นตอนการยื่น ขอรับ/ขอต่อ ใบอนุญาต
แผนกบริหารงานตัวแทนแจ้งขั้นตอนการยื่น ขอรับ/ขอต่อ ใบอนุญาต ฯ
Published by - 11/6/2021
การขอเงินค่าอบรมคืน
แจ้งขั้นตอนการขอเงินค่าอบรมในรอบปกติคืน
Published by - 9/6/2021
Email ต้องเขียน Subject ด้วยทุกครั้ง
Email ต้องเขียน Subject (หัวข้ออีเมล) ด้วยทุกครั้ง
Published by - 9/6/2021
ใบเตือนต่ออายุกรมธรรม์ กรณีตัวแทนถูกระงับรหัส
ใบเตือนต่ออายุกรมธรรม์ กรณีตัวแทนถูกระงับรหัส
Published by - 7/6/2021
การขอหนังสือมอบอำนาจ ไปตั้งเบิกกับหน่วยงานราชการ
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ การขอหนังสือมอบอำนาจ เพื่อไปตั้งเบิกกับหน่วยงานราชการ ฝ่ายกิจการตัวแทนขอเรียนให้ทราบดังนี้
1. ใช้แบบฟอร์มดังตัวอย่าง กรอกให้เรียบร้อยพร้อมสำเนาบัตรตัวแทน แล้วส่งไปให้เลขาทีม MT ต้นสังกัด
2. ทีมงาน MT ประสานขอไปที่ คุณรัฐนันท์ เอี่ยมอินทร์ (สำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย) เป็นผู้จัดทำ หนังสือมอบอำนาจ และให้ผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจจาก บริษัทฯ ลงนาม หลังจากนั้นส่งหนังสือมอบอำนาจ ให้กับทีมงาน MT เพื่อส่งต่อให้ GA ต่อไป
หมายเหตุ แบบฟอร์มดาวน์โหลดได้ที่เวบ GA เมนูบริหารงานตัวแทน
Published by - 1/6/2021
ปรับเปลี่ยนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับ GA
ปรับเปลี่ยนวันที่สิ้นสุดกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ทุกสำนักงานให้เป็นวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี
Published by - 10/5/2021
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
เลื่อนการบังคับใช้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
Published by - 10/5/2021
Back to content