ติดต่อมิตรแท้ - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

Main menu:

ติดต่อมิตรแท้

สื่อสารองค์กร
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด(มหาชน)
ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02-640-7777
แฟกซ์ : 02-640-7799
สายด่วน : 1741
Email : contactcenter@mittare.com
Update 07/2/63      
ลำดับ ฝ่าย แผนก/หน่วยงาน/บริการ เบอร์ต่อ คลิก
เพิ่มเพื่อน
Mail
1 ฝ่ายกฎหมาย     รอ
  1 แผนกกฎหมาย 6306   รอ
  2 แผนกบังคับคดี 6323  @LINE LegalExecution@mittare.local
2 ฝ่ายการตลาด 8511   Marketing@mittare.com
3 ฝ่ายการเงินและลงทุน     FinanceandInvestmentDivision@mittare.local
  1 แผนกการเงินรับเบี้ยประกัน 8225  @LINE PremiumReceiptDepartment@mittare.local
  2 แผนกการเงินสินไหม 8217   ClaimsPaymentDepartment@mittare.local
  3 แผนกการเงินทั่วไป 8231   GeneralFinanceDepartment@mittare.local
4 ฝ่ายกิจการตัวแทน     SaleAdminDiv@mittare.local
  1 แผนกบริหารงานตัวแทน 8004  @LINE AgentMangement@mittare.com
  2 แผนกบริหารสำนักงานตัวแทน 8002  @LINE OfficeAgentManagement@mittare.com
  3 แผนกศูนย์อบรมและสัมมนา 8801   SalesDevelopmentDepartment@mittare.local
5 ฝ่ายขยายงาน    @LINE BusinessDevelopmentDivision@mittare.local
  1 เลขาฯ ฝ่ายขยายงาน 7703 รอ
  2 แผนกพัฒนาตัวแทน 8265   DevelopmentAgents@mittare.local
  3 ทีมงาน MT1 8271  @LINE TeamMT1@mittare.com
  4 ทีมงาน MT2 7827  @LINE TeamMT2@mittare.com
  5 ทีมงาน MT3 8273  @LINE TeamMT3@mittare.com
  6 ทีมงาน MT4 7877  @LINE TeamMT4@mittare.com
         @LINE  
  7 ทีมงาน MT5 7884  @LINE MT-5@mittare.com
  8 ทีมงาน MT7 7830  @LINE TeamMT7@mittare.com
  9 ทีมงาน MT8 8285  @LINE TeamMT8@mittare.com
  10 ทีมงาน MT9 8294  @LINE teammt9@mittare.com
  11 ทีมงาน MT10 8286  @LINE TeamMT10@mittare.com
  12 ทีมงาน MT11 7827  @LINE TeamMT11@mittare.com
  13 ทีมงาน MT12 7827  @LINE TeamMT12@mittare.com
  14 ทีมงาน MT14 7827  @LINE TeamMT14@mittare.com
  15 ทีมงาน MT15 7827  @LINE TeamMT15@mittare.com
6 ฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัย 8521   ActuaryDivision@mittare.local
7 ฝ่ายตรวจสอบกรมธรรม์และสินไหม(วางบิลตั้งเบิก) (7/10/62) 7713 Auditclaiminsurance@mittare.local
8 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 8609   InternalAuditDivision@mittare.local
9 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล     HumanResourceManagementDivision@mittare.local
  1 แผนกบริหารค่าตอบแทนและข้อมูลพนักงาน 8501   PersonnelStaffManagementDepartment@mittare.local
  3 แผนกสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ 8505   PayrollandBenefitsDepartment@mittare.local
  2 แผนกสรรหาว่าจ้างและอัตรากำลัง 8503   PersonnelRecruitmentDepartment@mittare.local
10 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ     InfomationTechnologyDivision@mittare.com
  1 แผนก Service Desk (12/12/62) 7770  @LINE DIVServiceDesk@mittare.com
  4 แผนกพัฒนาระบบ 1 8405   SystemSupportTeam1@mittare.com
  5 แผนกพัฒนาระบบ 2 8408   SystemSupportTeam2@mittare.com
  2 แผนกเครือข่ายและความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ 8411   DIVNetworkandSecurity@mittare.com
  3 แผนกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8412   TechSupOperDep@mittare.com
11 ฝ่ายบริหารความเสี่ยง  (16/9/62) 8608   RiskManagementDepartment@mittare.local
12 ฝ่ายบริหารจัดการเบี้ย 7709   GAAdminDep@mittare.local
  1 แผนกบริหารจัดการเบี้ยประกันภัย MT1/5/7    @LINE Manage_Premiums@mittare.com
  2 แผนกบริหารจัดการเบี้ยประกันภัย MT2/11/12/14/15    @LINE Manage_Premiums@mittare.com
  3 แผนกบริหารจัดการเบี้ยประกันภัย MT3    @LINE Manage_Premiums@mittare.com
  4 แผนกบริหารจัดการเบี้ยประกันภัย MT4    @LINE Manage_Premiums@mittare.com
         @LINE  
         @LINE  
  5 แผนกบริหารจัดการเบี้ยประกันภัย MT8/9/10    @LINE Manage_Premiums@mittare.com
13 ฝ่ายบริหารสำนักงาน     OfficeAdministrationDivision@mittare.local
  1 แผนกธุรการ 8301   OA@mittare.local
  2 แผนกจัดซื้อ 8303   PurchaseDep@mittare.local
  3 แผนกสารบรรณ 8304   MailDistributionDepartment@mittare.local
  4 แผนกอาคาร 8306   OfficePremisesandVehicalesDepartment@mittare.local
14 ฝ่ายบัญชี     AccountingDivision@mittare.local
  1 แผนกบัญชีทั่วไป 8211   AccountGDep@mittare.local
  2 แผนกบัญชีลูกหนี้และรายได้ 8207   AccountInDep@mittare.local
  3 แผนกบัญชีเจ้าหนี้และรายจ่าย 8206   ExpAccountDep@mittare.local
  4 แผนกตรวจจ่ายสินไหม (E-Claim) 6621  @LINE PayAuditDep@mittare.local
15 ฝ่ายบัญชีเฉพาะธุรกิจ 8627   รอ
16 ฝ่ายประกันวินาศภัย     Non-MotorInsuranceunderwritingDepartment@mittare.local
  1 แผนกรับประกันภัยต่อ 6603   รอ
  2 แผนกรับประกันอัคคีภัยและภัยทางทะเล 6606  @LINE fire.acc@mittare.com
  3 แผนกรับประกันภัยอุบัติเหตุและเบ็ดเตล็ด 6604  @LINE misc.acc@mittare.com
17 ฝ่ายประเมินราคาสินไหมรถยนต์ภาคสมัครใจ     ClaimCostMotor@mittare.local
  1 แผนกประเมินราคา กทม. และปริมณฑล 6143  @LINE MotorCDamageDep@mittare.local
  2 แผนกประเมินราคาภูมิภาค 6216  @LINE MotorCDamageDepZone@mittare.local
  3 แผนกอู่สัมพันธ์ 8762  @LINE GarageRelation@mittare.local
  4 แผนกอะไหล่ 6102  @LINE MotorClaimsSparePartsPurchasingDepartment@mittare.local
         @LINE  
  5 แผนกธุรการสินไหมรถยนต์  (16/9/62) 6125  @LINE MotorCAdminDep@mittare.local
         @LINE  
18 ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร     HumanResourcesDevelopmentDivisionHO@mittare.local
  1 แผนกฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน 8802   CoporateStaffDevelopmentDepartment@mittare.local
19 ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์  (16/9/62) 7859   ProductDevelopmentDivision@mittare.local
20 ฝ่ายพิจารณาสินไหมรถยนต์ภาคสมัครใจ     Approveclaimmotor@mittare.local
  1 แผนกพิจารณาสินไหมรถยนต์ 6212   Claimmotorbkk@mittare.com
  2 แผนกตรวจสอบการฉ้อฉล  (16/9/62) 6141   AuditLostCar@mittare.com
  3 แผนกศูนย์ปฏิบัติการสินไหมพิเศษ 6533   รอ
  4 แผนกสารบรรณสินไหมรถยนต์   (16/9/62) 6223  @LINE MotorClaimsRegistrationDepartment@mittare.local
         @LINE  
21 ฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์     MotorInsuranceUnderwritingDivision@mittare.local
  1 พ.ร.บ. 6701-6704  @LINE CompulsorymotorInsuranceUnderwritingDivision@mittare.local
  2 ทีมรับประกันภัย 1   (7/10/62) 6826  @LINE Motor1@mittare.com
  3 ทีมรับประกันภัย 2 6809  @LINE Motor2@mittare.com
  4 ทีมรับประกันภัย 3  (7/10/62) 6804  @LINE Motor3@mittare.com
         @LINE  
  5 ทีมรับประกันภัย 4  (7/10/62) 6817  @LINE Motor4@mittare.com
  6 ทีมงานใบเตือน 6805   RenewwalsAndCancelTeam@mittare.com
  7 ทีมยกเลิกกรมธรรม์ 6808  @LINE Cancelteam@mittare.com
  8 ทีมคัดภัย 6829   รอ
22 ฝ่ายเรียกร้อง     RecoveryDivision@mittare.local
  1 แผนกเรียกร้องบุคคล 6313  @LINE IndividualRecoveryDepartment@mittare.local
  2 แผนกเรียกร้องบริษัทประกัน 7805   InsuranceCompanyRecoveryDepartment@mittare.local
23 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์     DIVCustomerService@mittare.com
  1 แผนกศูนย์บริการลูกค้า 026407777  @LINE DIVService@mittare.com
  2 แผนกลูกค้าสัมพันธ์ 8767   CustomerServicesDepartment@mittare.com
24 ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ     ClientPromotionDivision@mittare.local
  1 แผนกส่งเสริมการขาย  (16/9/62) 8253  @LINE salepromo@mittare.com
25 ฝ่ายสำรวจอุบัติเหตุ     SurveyDiv@mittare.local
  1 แผนกสำรวจอุบัติเหตุภูมิภาค 6510   CountrySurDep@mittare.local
  2 แผนกสำรวจอุบัติเหตุ กทม. และปริมณฑล 6202   AccidentSurveyorDepartment@mittare.local
26 ฝ่ายสินไหมบุคคล     PerClaimDiv@mittare.local
  1 แผนกสินไหมบุคคล 6405  @LINE รอ
         @LINE  
         @LINE  
         @LINE  
         @LINE  
  2 แผนกสารบรรณและธุรการสินไหมบุคคล 6415   PersonalInjuryClaimsAdministrationDepartment@mittare.loc
27 ฝ่ายสินไหมวินาศภัยและทรัพย์สิน  (16/9/62)     NonMotorAndAssetsClaim@mittare.local
  1 แผนกสินไหมวินาศภัย  (7/10/62) 6602  @LINE Non-MotorClaimsDepartment@mittare.local
  2 แผนกสินไหมทรัพย์สิน  (16/9/62) 6001  @LINE ClaimAssets@mittare.local
28 ฝ่ายสื่อสารองค์กร     CorporateCommunications@mittare.local
  1 แผนกประชาสัมพันธ์   (7/10/62) 8251  @LINE PublicRelationsDepartment@mittare.local
  2 แผนกสื่อสารองค์กร 8645   DivCorpCommunications@mittare.local
29 ศูนย์ติดตามเคลมค้างจ่าย 8631   arrearagesclaim@mittare.com
30 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนค่าสินไหมทดแทน 7804   MotorCompliDep@mittare.com
31 สายด่วนแจ้งอุบัติเหตุ  Accident Hotline 1741    
32 สำนักกลยุทธ์และทรานส์ฟอร์มเมชั่น 7865   TransformationOffice@mittare.local
33 สำนักกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย 8640   compliance@mittare.local
34 สำนักนโยบายและแผนธุรกิจ 8611   PolicyAndBusinessPlanOffice@mittare.local
รวบรวม/ออกแบบโดย   กิติศักดิ์   จันทรา    ผู้จัดการ MT4/37
หากต้องการดูในคอมพิวเตอร์ว่า ID Line มีชื่อว่าอะไร ให้คลิก @Line และดูที่ Address bar ชื่อ ID Line คือคำที่ต่อท้าย ~ (Tilde) เช่น http://line.me/ti/p/~mittare-payin  ไอดีไลน์ คือ mittare-payin
Webmaster : กิติศักดิ์ จันทรา Tel 087 536 7975 ; Line ID - jomjojomjai
Back to content | Back to main menu