พ.ร.บ. - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

พ.ร.บ.

Motor
อัตราเบี้ย พ.ร.บ.รถยนต์
โหลดตารางเบี้ย คลิกที่นี่
เบี้ยนำส่ง คลิกที่นี่
ลำ ประเภทและขนาดรถยนต์ รหัส  ส่วนบุคคล (บาท/ปี)  รหัส  รับจ้าง/ให้เช่า (บาท/ปี) 
ดับ  เบี้ยประกัน   อากร   ภาษี 7%   เบี้ยรวม   เบี้ยประกัน   อากร   ภาษี 7%   เบี้ยรวม 
1 รถจักรยานยนต์ 1.30         3.30        
  1.1 ไม่เกิน 75 ซีซี A 150.00 1.00 10.57 161.57 A 150.00 1.00 10.57 161.57
  1.2 เกิน 75 - 125 ซีซี B 300.00 2.00 21.14 323.14 B 350.00 2.00 24.64 376.64
  1.3 เกิน 125 - 150 ซีซี C 400.00 2.00 28.14 430.14 C 400.00 2.00 28.14 430.14
  1.4 เกิน 150 ซีซี D 600.00 3.00 42.21 645.21 D 600.00 3.00 42.21 645.21
  จยย.ขับเคลี่อนพลังงานไฟฟ้า E 300.00 2.00 21.14 323.14 E 350.00 2.00 24.64 376.64
2 รถสามล้อเครื่อง 1.70         3.70        
  2.1 ในเขตกรุงเทพฯ A 720.00 3.00 50.61 773.61 A 1,440.00 6.00 101.22 1,547.22
  2.2 นอกเขตกรุงเทพฯ B 400.00 2.00 28.14 430.14 B 400.00 2.00 28.14 430.14
  รถสามล้อเครื่องฯ พลังงานไฟฟ้า E 500.00 2.00 35.14 537.14 E 1,440.00 6.00 101.22 1,547.22
3 รถสามล้อ สกายแลป 1.71 400.00 2.00 28.14 430.14 3.71 400.00 2.00 28.14 430.14
4 รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน (เก๋ง) 1.10 600.00 3.00 42.21 645.21 3.10 1,900.00 8.00 133.56 2,041.56
   - ขับด้วยพลังงานไฟฟ้า 1.10E 600.00 3.00 42.21 645.21 3.10E 1,900.00 8.00 133.56 2,041.56
5 รถยนต์นั่งโดยสารเกิน 7 คน 1.20         3.20        
  5.1 ไม่เกิน 15 ที่นั่ง (ตู้) A 1,100.00 5.00 77.35 1,182.35 A 2,320.00 10.00 163.10 2,493.10
  5.2 ไม่เกิน 20 ที่นั่ง B 2,050.00 9.00 144.13 2,203.13 B 3,480.00 14.00 244.58 3,738.58
  5.3 ไม่เกิน 40 ที่นั่ง C 3,200.00 13.00 224.91 3,437.91 C 6,660.00 27.00 468.09 7,155.09
  5.4 เกิน 40 ที่นั่ง D 3,740.00 15.00 262.85 4,017.85 D 7,520.00 31.00 528.57 8,079.57
  รถยนต์โดยสารหมวด 4  (วิ่งระหว่างอำเภอกับอำเภอในจังหวัด) 3.20        
  5.5 ไม่เกิน 15 ที่นั่ง           E 1,580.00 7.00 111.09 1,698.09
  5.6 ไม่เกิน 20 ที่นั่ง           F 2,260.00 10.00 158.90 2,428.90
  5.7 ไม่เกิน 40 ที่นั่ง           G 3,810.00 16.00 267.82 4,093.82
  5.8 เกิน 40 ที่นั่ง           H 4,630.00 19.00 325.43 4,974.43
6 รถยนต์บรรทุกขนาดน้ำหนักรวม 1.40         3.40        
  6.1 ไม่เกิน 3 ตัน (ปิคอัพ) A 900.00 4.00 63.28 967.28 A 1,760.00 8.00 123.76 1,891.76
  6.2 ไม่เกิน 6 ตัน B 1,220.00 5.00 85.75 1,310.75 B 1,830.00 8.00 128.66 1,966.66
  6.3 ไม่เกิน 12 ตัน C 1,310.00 6.00 92.12 1,408.12 C 1,980.00 8.00 139.16 2,127.16
  6.4 เกิน 12 ตัน D 1,700.00 7.00 119.49 1,826.49 D 2,530.00 11.00 177.87 2,718.87
7 รถยนต์บรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊ส 1.42         3.42        
  หรือกรด ขนาดน้ำหนักรวม                    
  7.1 ไม่เกิน 12 ตัน A 1,680.00 7.00 118.09 1,805.09 A 1,980.00 8.00 139.16 2,127.16
  7.2 เกิน 12 ตัน  B 2,320.00 10.00 163.10 2,493.10 B 3,060.00 13.00 215.11 3,288.11
8 หัวลากจูง 1.50 2,370.00 10.00 166.60 2,546.60 3.50 3,160.00 13.00 222.11 3,395.11
9 รถพ่วง 1.60 600.00 3.00 42.21 645.21 3.60 600.00 3.00 42.21 645.21
10 รถยนต์ป้ายแดง (การค้ารถยนต์)           4.01 1,530.00 7.00 107.59 1,644.59
11 รถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายด้วยรถยนต์           4.06 90.00 1.00 6.37 97.37
12 รถยนต์ประเภทอื่น ๆ  (ทะเบียนที่ขึ้นต้น 10-39 ไม่เกิน 15 ที่นั่ง 4 ล้อเล็ก)           4.07 770.00 4.00 54.18 828.18
ความคุ้มครอง ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
รายการค่าเสียหายเบื้องต้นค่าเสียหายส่วนเกิน
1. ค่ารักษาพยาบาล30,00080,000
2. เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน35,000500,000
3. ทุพพลภาพถาวร300,000
4. สูญเสียอวัยวะ

 4.1 หูหนวก
      เป็นใบ้ (เสียความสามารถในการพูด)
      ลิ้นขาด
      สูญเสียอวัยวะสืบพันธ์ุ
      จิตพิการติดตัว
      สูญเสียอวัยวะอื่นใดที่ส่งผลให้การใช้ชีวิตผิดปกติ
      สูญเสียมือ แขน เท้า ขา ตาบอด 1 ข้าง
-250,000
  4.2 นิ้ว (มือ/เท้า) ขาด 1 ข้อขึ้นไป-200,000
5. เงินชดเชยรายวันผู้ป่วยใน วันละ 200 บาทไม่เกิน 20 วัน-
4,000
รวมกันไม่เกิน65,000 504,000
ความคุ้มครอง พ.ร.บ.จำกัดวงเงิน
- รถไม่เกิน  7  ที่นั่ง  ไม่เกิน   5 ล้านบาท
- รถเกิน     7  ที่นั่ง ไม่เกิน 10 ล้านบาท
Back to content